Procedura wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

Dodano: 14 marca 2023

Procedura wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków) przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku

Biblioteka umożliwia nieodpłatne, czasowe wypożyczanie czytnika książek elektronicznych Kindle Paperwhite 4 na podstawie „Regulaminu korzystania z materiałów i usług bibliotecznych PiMBP w Brzesku”, niniejszej procedury oraz podpisanego przez Użytkownika „Oświadczenia”. Użytkownik, który zamierza korzystać z czytnika e-booków jest zobowiązany do zapoznania się z zawartymi w powyższych źródłach informacjami i zaakceptowania wskazanych w nich warunków.

Kto może wypożyczyć czytnik?

Czytnik e-booków może wypożyczyć Użytkownik będący osobą pełnoletnią, posiadający ważną kartę biblioteczną PiMBP w Brzesku oraz mający uregulowane wszelkie zobowiązania i należności wobec Biblioteki.

Warunkiem wypożyczenia czytnika e-booków jest okazanie pracownikowi biblioteki przez Użytkownika karty bibliotecznej oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz podpisanie przez Użytkownika oświadczenia stanowiącego potwierdzenie wypożyczenia z biblioteki czytnika e-booków, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu PiMBP w Brzesku. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla biblioteki i dla Użytkownika.

Podpisanie przez Użytkowania oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz potwierdzeniem otrzymania sprawnego czytnika e-booków wraz z kompletem akcesoriów.

O czytniku

Czytnik e-booków wyposażony jest w następujące akcesoria: kabel USB, etui wraz ze szkłem ochronnym. W chwili wypożyczenia Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu fizycznego i technicznego wypożyczanego czytnika e-booków, poprawności jego funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów.

Na dostępnym do wypożyczenia czytniku Kindle nie ma możliwości korzystania z abonamentu bibliotecznego EmpikGo - brak kompatybilności urządzenia. Urządzenie jest rekomendowane przez portal Legimi z gwarancją poprawnej obsługi abonamentowego dostępu do oferowanych e-booków.

Warunki wypożyczania

Wypożyczaniem urządzeń oraz udzielaniem informacji zajmuje się Dział Multimedialny biblioteki.

Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć jeden czytnik e-booków na okres 35 dni. Użytkownik ma możliwość przedłużenia okresu korzystania z czytnika e-booków na czas nie dłuższy niż kolejne 30 dni, pod warunkiem, że czytnik e-booków nie został już wcześniej zarezerwowany przez innego Użytkownika. Prolongaty można dokonać osobiście w Dziale Multimedialnym lub telefonicznie tel. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550, w. 16.

Przy wypożyczeniu czytnika e-booków biblioteka pobiera od Użytkownika kaucję w wysokości 100 zł. Użytkownik otrzymuje wydruk potwierdzający pobranie kaucji. Zwrot kaucji następuje niezwłocznie po zwrocie przez Użytkownika sprawnego i nieuszkodzonego czytnika e-booków wraz z kompletem akcesoriów.

Użytkownik ma możliwość rezerwacji czytnika e-booków. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą katalogu internetowego. Zarezerwowany czytnik e-booków powinien być odebrany w ciągu 3 dni. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

Korzystanie z czytnika

Użytkownik ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytnika e-booków, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownikowi zabrania się:

1) usuwania zawartości wgranych na czytnik e-booków w chwili jego wypożyczania,
2) ingerowania w oprogramowanie czytnika e-booków,
3) modyfikowania utworów wgranych na czytnik e-booków,
4) rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek sposób, w formie i w miejscu czytnika e-booków i wgranych na niego utworów, w całości lub we fragmentach,
5) wykorzystywania komercyjnego wgranych na czytnik e-booków,
6) udostępniania czytnika e-booków innym osobom.

Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w ramach posiadanych uprawnień. W szczególności Użytkownik ma prawo wgrać na wypożyczony czytnik e-booków dowolne utwory w ramach obowiązującego prawa oraz posiadanych przez niego pozwoleń i licencji.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku e-booków samodzielnie przez Użytkownika. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania przez Użytkownika czytnika e-booków lub wgranych na niego utworów niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, biblioteka i uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić w stosunku do Użytkownika odpowiednie roszczenia z tego tytułu.

Zwrot urządzenia

Użytkownik zobowiązany jest do oddania czytnika e-booków w stanie takim, jak go wypożyczył.

Użytkownik zobowiązany jest do osobistego zwrotu czytnika e-booków w celu odbioru kaucji.

Przed zwrotem czytnika e-booków Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie na to urządzenie plików. Przy zwrocie czytnika e-booków pracownik biblioteki po sprawdzeniu prawidłowości jego stanu technicznego i fizycznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów (kabel USB, etui), potwierdza fakt zwrotu czytnika e-booków na obu egzemplarzach Oświadczenia.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należności zgodnie z cennikiem, w tym również do pokrycia ewentualnych kosztów monitów.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booków w trakcie jego użytkowania, od momentu wypożyczenia czytnika e-booków do chwili jego zwrotu do biblioteki.

W przypadku zgubienia bądź zniszczenia czytnika e-booków i/lub jego wyposażenia, Użytkownik zobowiązany jest do zakupu nowego czytnika e-booków i/lub jego wyposażenia, o takich samych lub wyższych parametrach albo do zapłaty na rzecz biblioteki ekwiwalentu pieniężnego w wysokości:

1) 700 zł - za czytnik e-booków,
2) 70 zł - za etui wraz ze szkłem ochronnym,
3) 10 zł - za kabel USB.

W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika e-booków, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego udokumentowanej naprawy, a w przypadku niemożliwości jej dokonania, do zakupu nowego urządzenia lub zapłaty ekwiwalentu.

Wybór sposobu naprawienia szkody należy do biblioteki.

Biblioteka jest uprawniona do potrącenia powyższych kwot z otrzymanej kaucji.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe