Procedura wypożyczania czytaków - odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej

Dodano: 29 marca 2023

Biblioteka umożliwia nieodpłatne, czasowe wypożyczanie czytaków, czyli odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dostosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących, na podstawie „Regulaminu korzystania z materiałów i usług bibliotecznych PiMBP w Brzesku”, niniejszej procedury oraz podpisanego przez Użytkownika „Oświadczenia”. Użytkownik, który zamierza korzystać z czytaka jest zobowiązany do zapoznania się z zawartymi w powyższych źródłach informacjami i zaakceptowania wskazanych w nich warunków.

Kto może wypożyczyć czytak?

Czytak może wypożyczyć Użytkownik będący osobą pełnoletnią, posiadający ważną kartę biblioteczną PiMBP w Brzesku oraz mający uregulowane wszelkie zobowiązania i należności wobec Biblioteki.

Warunkiem wypożyczenia czytaka jest okazanie pracownikowi biblioteki przez Użytkownika karty bibliotecznej oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz podpisanie przez Użytkownika oświadczenia stanowiącego potwierdzenie wypożyczenia z biblioteki czytaka, którego treść stanowi załącznik do Regulaminu PiMBP w Brzesku. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla biblioteki i dla Użytkownika.

Podpisanie przez Użytkowania oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz potwierdzeniem otrzymania sprawnego czytaka wraz z kompletem akcesoriów.

O czytaku

Czytak to urządzenie do odtwarzania książek cyfrowych dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wypożyczania dostępne są dwa urządzenia: czytak NPN3 – cechujący się prostszą obsługą oraz Czytak Plus – odtwarzacz o mniejszym rozmiarze, wyposażony dodatkowo w radio i dyktafon.

PiMBP w Brzesku otrzymała urządzenia w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.

Każdy z czytaków wyposażony jest w następujące akcesoria: kartę pamięci, kabel USB, zasilacz, instrukcję obsługi i przechowywany jest w oryginalnym pudełku. W chwili wypożyczenia Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu fizycznego i technicznego wypożyczanego czytaka, poprawności jego funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów.

Na czytak pracownik biblioteki wgrywa wskazane przez Użytkownika pozycje wybrane przez niego z listy tytułów dostępnej w Dziale Multimedialnym i na stronie internetowej biblioteki. Książki te są dostępne do słuchania przez czas wypożyczenia czytaka.

Warunki wypożyczania

Wypożyczaniem urządzeń oraz udzielaniem informacji zajmuje się Dział Multimedialny biblioteki.

Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć jeden czytak na okres 35 dni. Użytkownik ma możliwość przedłużenia okresu korzystania z czytaka na czas nie dłuższy niż kolejne 30 dni, pod warunkiem, że czytak nie został już wcześniej zarezerwowany przez innego Użytkownika. Prolongaty można dokonać osobiście w Dziale Multimedialnym lub telefonicznie tel. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550, w. 16.

Przy wypożyczeniu czytaka biblioteka pobiera od Użytkownika kaucję w wysokości 100 zł. Użytkownik otrzymuje wydruk potwierdzający pobranie kaucji. Zwrot kaucji następuje niezwłocznie po zwrocie przez Użytkownika sprawnego i nieuszkodzonego czytaka wraz z kompletem akcesoriów.

Użytkownik ma możliwość rezerwacji czytaka. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą katalogu internetowego. Zarezerwowany czytak powinien zostać odebrany w ciągu 3 dni. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

Korzystanie z czytaka

Użytkownik ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytaka, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownikowi zabrania się:

  1. usuwania zawartości wgranych na czytak w chwili jego wypożyczania,
  2. ingerowania w oprogramowanie czytaka,
  3. modyfikowania utworów wgranych na czytaka,
  4. rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposób czytaka i wgranych na niego utworów, w całości lub we fragmentach.

Użytkownik ma prawo korzystać z czytaka tylko na użytek prywatny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w ramach posiadanych uprawnień.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw przez Użytkownika, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytaku, w tym utworów zamieszczonych samodzielnie przez Użytkownika. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania przez Użytkownika czytaka lub wgranych na niego utworów niezgodnie z prawem lub obowiązującymi przy wypożyczeniu urządzenia regulacjami, biblioteka i uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić w stosunku do Użytkownika odpowiednie roszczenia z tego tytułu.

Zwrot urządzenia

Użytkownik zobowiązany jest do oddania czytaka w stanie takim, jak go wypożyczył.

Użytkownik zobowiązany jest do osobistego zwrotu czytaka w celu odbioru kaucji.

Przed zwrotem czytaka Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie na to urządzenie plików. Przy zwrocie czytaka pracownik biblioteki po sprawdzeniu prawidłowości jego stanu technicznego i fizycznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów, potwierdza fakt zwrotu czytaka na obu egzemplarzach Oświadczenia.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należności zgodnie z cennikiem, w tym również do pokrycia ewentualnych kosztów monitów.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytaka w trakcie jego użytkowania, od momentu wypożyczenia czytaka do chwili jego zwrotu do biblioteki.

W przypadku zgubienia bądź zniszczenia czytaka i/lub jego wyposażenia, Użytkownik zobowiązany jest do zakupu nowego czytaka i/lub jego wyposażenia, o takich samych lub wyższych parametrach albo do zapłaty na rzecz biblioteki ekwiwalentu pieniężnego w wysokości:

  1. 800 zł – za czytak NPN3,
  2. 1700 zł – za Czytak Plus,
  3. 50 zł – za kartę pamięci,
  4. 10 zł – za kabel USB
  5. 50 zł – za zasilacz.

W przypadku zwrotu uszkodzonego czytaka, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego udokumentowanej naprawy, a w przypadku niemożliwości jej dokonania, do zakupu nowego urządzenia lub zapłaty ekwiwalentu.

Wybór sposobu naprawienia szkody należy do biblioteki.

Biblioteka jest uprawniona do potrącenia powyższych kwot z otrzymanej kaucji.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe