Informacja o zasadach przetwarzania danych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel: (14) 68-64-550

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
c. prowadzenia statystyki korzystania z Biblioteki,
d. zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
e. upowszechniania wiedzy i kultury,
f. realizacji zajęć prowadzonych przez Bibliotekę,
g. niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Bibliotece (wystaw, spotkań autorskich, konkursów, koncertów, pokazów filmowych, itd.),
h. promocji Biblioteki,
i. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie budynku, jak również w celu ochrony mienia,
j. wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

2. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach promocyjnych, związanych z działalnością statutową biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. W odniesieniu do osoby poniżej 13 lat zgody udziela jej prawny opiekun.
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i realizacja lub rozwiązanie umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z biblioteką;
- art.6 ust. 1lit. c) RODO – realizacja uprawienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń, ochrona praw biblioteki)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania ww. celów, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na bibliotece w stosunku do jej użytkowników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest każdorazowo dobrowolne.

Cel pozyskiwania numeru PESEL

Obowiązek podania przez czytelnika numeru PESEL wynika z nałożonego na bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach, tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnianym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania celów statutowych lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:
- w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
- w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub do wygaśnięcia;
- w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez okres realizacji czynności, na które została udzielona zgoda, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody;
- w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczania ewentualnych roszczeń.

Uprawienia osób w zakresie danych osobowych

Użytkownicy PiMBP w Brzesku posiadają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), przenoszenia danych; ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolny sposób, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) usunięcia swoich danych osobowych po wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań wobec PiMBP w Brzesku;
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez PiMBP, związanego z egzekwowaniem zadłużenia. Przyczyną tego sprzeciwu musi być wyjątkowo szczególna sytuacja;
c) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie to w PiMBP narusza przepisy RODO.


RODO dla czytelnika

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, z siedzibą przy Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez email: ido@bibliotekabrzesko.pl. lub telefonicznie: 14 6864550. Funkcję tą sprawuje – Kucia Małgorzata.
 3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach, z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Obowiązek prawny nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę obejmuje m. in.: udostępnianie zbiorów, ochronę materiałów bibliotecznych, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk, archiwizowanie, a także dochodzenie należności i odszkodowań. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem( data urodzenia, grupa zawodowa), telefon lub adres email.
 5. Obowiązek podania przez czytelnika numeru PESEL wynika z nałożonego na bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach, tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych.
 6. Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Biblioteka jako podmiot publiczny dba o poufność danych. Biblioteka może udostępnić dane podmiotom, z którymi zawarła umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO - w szczególności biblioteka powierza dane czytelników wybranemu dostawcy systemów bibliotecznych – SowaSQL- firmie Sokrates. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych.
 8. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Po upływie 3 lat od chwili zaprzestania korzystania z materiałów i usług bibliotecznych administrator ma prawo do likwidacji konta czytelnika i usunięcia jego danych osobowych, ale tylko wówczas, gdy czytelnik nie ma zaległości wobec Biblioteki.
 10. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli nie posiada żadnych zobowiązań na rzecz biblioteki), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 11. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika, np. wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych do domu.

Informacja o zasadach przetwarzania danych w PiMBP w Brzesku – Facebook

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel: (14) 68-64-550

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Dane osobowe osób, które:
- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
- dane opublikowane na profilu Facebook;
- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
- w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO)
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO)
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń
- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Uprawienia osób w zakresie danych osobowych

Użytkownicy Facebook w PiMBP w Brzesku posiadają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), przenoszenia danych; ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolny sposób, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) usunięcia swoich danych osobowych po wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań wobec PiMBP w Brzesku;
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez PiMBP;
d) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie to w PiMBP narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Informacja o zasadach przetwarzania danych w PiMBP w Brzesku – YouTube

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl
Administratorem danych osobowych, współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z konta YouTube w mediach społecznościowych jest także Google LLC. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy dalej zwany „Administratorem portalu społecznościowego”

Inspektor Ochrony Danych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel: (14) 68-64-550

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Kanał na YouTube została przygotowany w celu promowania i reklamowania działań podejmowanych przez PiMBP w Brzesku w ramach działań statutowych w zakresie nowoczesnych kanałów dystrybucji własnych pomysłów, inspiracji i poszukiwań coraz to nowszych odbiorców oferty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz zmieniającej się rzeczywistości, kiedy to większość działań przenoszona jest do sieci. W związku z powyższym osoby korzystające z kanału PiMBP na YouTube będą mogły udostępniać swoje dane osobowe poprzez komentowanie, korzystania z funkcjonalności „To mi się podoba” lub „To mi się nie podoba”, odwiedzanie kanału, subskrybowanie. Wówczas PiMBP będzie przetwarzać dane osobowe: imię, nazwisko (może wynikać z połączenia z innymi kontami użytkownika), nick, zdjęcie profilowe lub inne dane, które użytkownik sam udostępnia publicznie.
Dane te PiMBP będzie przetwarzać w celach:
1) administrowania i zarządzania kanałem PiMBP, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PiMBP polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem;
2) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów PiMBP, za które uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
3) statystycznych.
Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału PiMBP, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
Podania danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Pliki Cookies

Administrator portalu społecznościowego – kanału na YouTube może przetwarzać dane osobowe we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z portalu – kanału. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, wyrażona poprzez działanie np. skomentowanie informacji na kanale, czy innego użytkownika w wyniku, którego udostępnione zostają PiMBP dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania będzie również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator – PiMBP ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne. Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku korzystaniem z kanału PiMBP mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google. Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych na kanale YouTube mogą być inni użytkownicy czy odbiorcy treści zamieszczonych na kanale lub inni odbiorcy, którym kanał PiMBP na YouTube został udostępniony za pośrednictwem innych portali społecznościowych czy innych zwyczajowo używanych komunikatorów.
Odbiorcami danych mogą być również inne organy prawa działające w oparciu o nadrzędne przepisy prawa, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa polegające np. na niestosownych (wulgarnych, obraźliwych) komentarzach lub innych tego typu zachowania nie akceptowalnych w przestrzeni publicznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PiMBP lub stronę trzecią – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat. Administrator portal YouTube może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

Uprawienia osób w zakresie danych osobowych

Użytkownicy mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu.
Użytkownicy mają prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych na kanale w komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności typu „subskrybowania”.
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać drogą mail-ową lub dostarczyć osobiście, czy przesłać listownie na dane kontaktowe lub adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowanie i profilowanie

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu – w przypadku wykorzystywania przez Administratorów portali społecznościowych plików cookies.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1) Pod linkiem https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl zawarte są informacje w zakresie przestrzegania przez Google zasad przesyłania danych osobowych poza obszar państw członkowskich UE, gdzie m. in. czytamy: Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Privacy Shield (Tarczy Prywatności) przestrzegamy określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA), regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Privacy Shield (Tarczy Prywatności) i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
2) Ponadto na stronie znajduje się również informacja, że Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Informacja o raporcie Komisji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6818 W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej.
3) Więcej informacji i wskazówek na temat ochrony swojej tożsamości znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

We wszystkich aspektach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO).


Informacja o zasadach przetwarzania danych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl społecznościowego”

Inspektor Ochrony Danych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel: (14) 68-64-550

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie jednostki oraz ochrony mienia.
2. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art.6 ust. 1lit. c) RODO – realizacja uprawienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

MIEJSCA STOSOWANIA MONITORINGU

1. Miejsca objęte monitoringiem w PiMBP przy plac Targowy 10, 32-800 Brzesko:
a) Części zewnętrzne budynku:
- Parking
- Tylne wyjście
- Główne wyjście
- Podjazd dla niepełnosprawnych
- Wejście do kawiarni
- Wejście do kina
b) Części wewnętrzne:
- Sala wystawiennicza
- Hol parter
- Dział Dorosłych
- Hol I piętro
- Oddział dla Dzieci
- Dział Multimedialny
- Hol II piętro
- Sala audytoryjna
2.Strefy monitorowane zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych.

Udostępnianie danych

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:
Przez okres 14 dni chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.

Uprawienia osób w zakresie danych osobowych

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

a) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w BRZESKU, PLAC TARGOWY 10; tel./ fax. (14)66-312-02, (14)68-64-550,email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl
b) został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem PiMBP ,Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko;
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji zajęć wakacyjnych prowadzonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia, przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), w celu realizacji zajęć, promowania zajęć i osiągnięć, organizacji wydarzeń kulturalnych, relacji z życia biblioteki.
d) Odbiorcą danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zajęć oraz okres przez, który Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
f) Administrator informuje o: prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich niepodanie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w zajęciach WAKACYJNYCH organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Klub Biblioteczny Działu Dorosłych

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami tzw. rozporządzenia ogólnego RODO (rozporządzenie UE 679/2016).

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, tel.: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl.

Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Zgoda może zostać odwołana w dowolny momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z IOD.

W celu otrzymania informacji o zasadach przetwarzania danych lub skorzystania ze swoich praw, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ido@bibliotekabrzesko.pl.

Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą przez czas funkcjonowania Bibliotecznego Klubu Działu Dorosłych, a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych, a także w celach promocyjnych.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe