Informacja o zasadach przetwarzania danych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku Plac Targowy 10, tel: (14) 68-64-550, email: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel: (14) 68-64-550

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  • prowadzenia statystyki korzystania z Biblioteki,
  • zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
  • upowszechniania wiedzy i kultury,
  • realizacji zajęć prowadzonych przez Bibliotekę,
  • niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Bibliotece (wystaw, spotkań autorskich, konkursów, koncertów, pokazów filmowych, itd.),
  • promocji Biblioteki,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie budynku, jak również w celu ochrony mienia,
  • wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 2. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach promocyjnych, związanych z działalnością statutową biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. W odniesieniu do osoby poniżej 13 lat zgody udziela jej prawny opiekun.
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i realizacja lub rozwiązanie umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z biblioteką;
  • art.6 ust. 1lit. c) RODO – realizacja uprawienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń, ochrona praw biblioteki) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania ww. celów, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na bibliotece w stosunku do jej użytkowników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest każdorazowo dobrowolne.

Cel pozyskiwania numeru PESEL

Obowiązek podania przez czytelnika numeru PESEL wynika z nałożonego na bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach, tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnianym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania celów statutowych lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub do wygaśnięcia;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez okres realizacji czynności, na które została udzielona zgoda, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczania ewentualnych roszczeń.

Uprawienia osób w zakresie danych osobowych

Użytkownicy PiMBP w Brzesku posiadają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), przenoszenia danych; ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolny sposób, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • usunięcia swoich danych osobowych po wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań wobec PiMBP w Brzesku;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez PiMBP, związanego z egzekwowaniem zadłużenia. Przyczyną tego sprzeciwu musi być wyjątkowo szczególna sytuacja;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie to w PiMBP narusza przepisy RODO.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe