Deklaracja dostępności PiMBP w Brzesku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PiMBP w Brzesku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kucia.
 • E-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl
 • Telefon: 146864550

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
 • Adres: Plac Targowy 10
  32-800 Brzesko
 • E-mail: dyrekcja@bibliotekabrzesko.pl
 • Telefon: 146631202

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

 • toaleta na parterze oraz I piętrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku posiada podjazd dla wózków,
 • budynek wyposażony w windę,        
 • biblioteka posiada powiększalnik stacjonarny, który poprawia jakość odczytywanych treści przez osoby słabowidzące,
 • w przypadku trudności w dotarciu na piętro biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta,
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w bibliotece nie ma pętli indukcyjnych,           
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

PiMBP w Brzesku posiada 5 filii bibliotecznych:

 • ul. Krakowska 98 (Filia Jadowniki)
 • ul. Kościelna 1 (Filia Mokrzyska)
 • ul. Goetzów Okocimskich 83 (Filia Okocim)
 • ul. Kasztelana Spytka 93 (Filia Poręba Spytkowska)
 • ul. Rynek 1 (Filia Szczepanów)

W wymienionych powyżej lokalizacjach dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

Wejście do budynku nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada bariery architektoniczne - schody. Brak podjazdu i windy. W przypadku trudności w dotarciu na piętro biblioteki istnieje możliwość zejścia  pracownika merytorycznego na parter i obsługi czytelnika. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe