Przetargi

Brzesko, dnia 13.02.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

na najem lokalu w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku
przy Placu Targowym 10

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zwana dalej Biblioteką, w imieniu której działa Dyrektor ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku przy Placu Targowym 10 z przeznaczeniem na kawiarnię.

 

  1. Lokal położony jest na parterze obiektu Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Lokal składa się z czterech pomieszczeń: kawiarni, zaplecza przeznaczonego na kuchnię, magazynu oraz pomieszczenia sanitarnego dla personelu o łącznej powierzchni 71 m2. Jest wyposażony
    w przyłącz wodno – kanalizacyjny, energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie wspólnie z całym obiektem.
  2. Lokal jest przeznaczony na prowadzenie kawiarni bez możliwości zmiany jego przeznaczenia.
  3. Przedmiotowy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.03.2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku przy Placu Targowym 10 w sali nr 212 (II piętro).

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 wynosi 17,00 zł brutto.
  3. Czynsz będzie płatny miesięcznie. Termin płatności czynszu ustala się do 10. dnia każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za 3 pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 09.03.2020 r.
  4. Sposób rozliczenia opłat za poszczególne media określono w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PiMBP w Brzesku Nr 01/2020 z dnia 16.01.2020 r.
  5. Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

 

Wadium w wysokości 3.621,00 zł należy wnieść w pieniądzu na rachunek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku nr: 45 8591 0007 0100 0901 9480 0001 najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. (wpłaty należy dokonać taki sposób, aby w dniu 28.02.2020 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy przystępujący do przetargu są zobowiązani do przedłożenia dowodu wniesienia wadium oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (regulaminem przetargu, projektem umowy najmu oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 01/2020 z dnia 16.01.2020 r.). Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie należy złożyć przed przetargiem
w siedzibie Biblioteki przy Placu Targowym 10 (sekretariat I piętro).

Z regulaminem oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie Biblioteki na I piętrze w godz. od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.bibliotekabrzesko.pl.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu oraz w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Uczestnicy przetargu powinni wskazać nr rachunku, na który należy zwrócić wadium.  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu.

Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do dnia 09.03.2020 r., po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za 3 pełne miesiące – według stawki wylicytowanej w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie lub nie uiszczenia należności na poczet czynszu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie odrębną umowę
z Dyrektorem Biblioteki o sposobie płatności za używanie wody, energii elektrycznej oraz za odbiór ścieków (Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego
w załączniku nr 1 do zarządzenia Dyrektora PiMBP 01/2020 z dnia 16.01.2020 r.)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.                              

 

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, tel. 14 66 312 02.

 

Lokal można oglądać w godzinach 800– 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Brzesku.

Rgulamin
Projekt umowy

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe